ต้นสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
2. การสำรวจ จำแนก และจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น
3. โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2561
4. จัดการสัมมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพ เป็นทะเลทรายโลก (World Day to Combat Desertification) (ปี 2560-2561-2562)
5. โครงการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต
6. การสำรวจและจัดทำเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
7. แผนการใช้ที่ดินจังหวัด
8. โครงการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (ปี พ.ศ. 2560, 2561, 2562)